© 2018 OMRO IFN S.A.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos Tájékoztató

Az OMRO IFN S.A. a nem banki pénzintézetekről szóló 2009. évi 93. számú törvény alapján szerveződött és működik, székhelye:  Marosvásárhely, 1918. December 1. sugárút 183., földszint, postai irányítószám: 540528, Maros megye, adószám: 13617777, cégjegyzékszám: J26/687/2000, befizetett jegyzett tőke: 7.067.976 RON, a Román Nemzeti Bank Általános Regiszterében a 2007.06.19-i RG–PJR–27–110135 számmal van bejegyezve, adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 30094. Személyes adat kezelőként feldolgozza az ön személyes jellegű adatait („Személyes adatok”) a jelen Tájékoztatóban rögzített célok megvalósítása érdekében, megfelelve a 2016. április 27-i 679. sz. EU rendeletnek, amely a természetes személyek védelméről szól a személyes adatok feldolgozásának és szabad áramlásának területén.

Ön akkor közölt Intézetünkkel Személyes adatokat, amelyek önhöz, mint ügyfélhez vagy érintett személyhez tartoznak, amikor szerződést kötött az OMRO IFN SA-val és/vagy amikor a szerződéses viszony ideje alatt kérte a hitel- és garanciaszerződések módosítását.

 

1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK a következők:

a) vezetéknév és utónév, személyi szám (CNP), születés ideje és helye, nem, állampolgárság, családi állapot, személyi kártya/igazolvány sorozata és száma, egyéb adatok az anyakönyvi iratokból, cím (lakhely/ tartózkodási hely/ levelezési cím), adóilletőségi körzet, telefon/ fax, email, kép, aláírás;

b) tanulmányi helyzet, szakmai és adóilletőségi cím, foglalkozás, tisztség, munkahely, lakhely típusa (pl. saját tulajdon, bérlemény stb.), szankciókra vonatkozó adatok, ha esete fennáll, a valós haszonélvezőre vonatkozó adatok;

c) pénzforrások, gazdasági és pénzügyi helyzet, a birtokolt javakra vonatkozó adatok, banki adatok, ideértve az igénybe vett (pénzügyi) termékeket is, adatok a fizetőképességről, a fizetési kötelezettségekről, a családtagok számáról.

d) a feleség/férj/partner (kezesek) adatai, amint fentebb említve vannak, a kezesek és az Intézettel való kapcsolatban meghatalmazott személyek adatai, a kapcsolattartó személy, a kérelmező és a kezesek jogvitái, ügyfélcsoporthoz való tartozás, egyéb adatok (pl. terméktípus, határidő, hátralékos összegek és részletek, a hátralék esedékessége, késedelmi napok száma, hitelbe nyújtott és tartozott összegek, a hitel valutaneme, a visszafizetések gyakorisága, a törlesztett összeg, a havi részlet, a munkáltató megnevezése és címe stb.); ügyfélcsoport esetén az Intézet fel fogja dolgozni a csoporthoz tartozó, az Intézettel szemben kockázatnak kitett személyek személyes adatait is.

 

2. Az Intézet a következő CÉLOKBÓL dolgozza fel a személyes adatokat:

a) a szerződéses viszony megkötése az Intézettel, az ön hitelterméket igénylő kérése alapján;

b) az ügyfélkör megismerését célzó elemzések, kockázati elemzések készítése;

c) a Román Nemzeti Bankhoz küldött monitorozási és felügyeleti célú lejelentések;

d) az adósságok begyűjtése, a kinnlevőségek behajtása, az Intézetnek tartozott pénzösszegek kényszervégrehajtása, a lefoglalások és zárolások ügyintézése;

e) a személyek, helyiségek és javak monitorozása és védelme, az Intézet székhelyein elhelyezett videokamerák segítségével;

f) a faxon, e-mail-ben, telefonon létrejött kommunikáció rögzítése, az ügyfelek szerződéseinek optimális megkötése és végrehajtása, valamint az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá tétele, jobbítása érdekében;

g) elemzések készítése, amelyek körvonalazhatják az ön profilját a direkt marketing (címzett reklámküldemények) céljából (pl. a fizetőképességet/ hitelkockázatot felbecsülő mutatók kiszámolása stb.) és a direkt marketing céljából, kommunikációs eszközöket használva, ideértve az emberi operatőröket nem feltételező automata rendszereket, éspedig e-mail, sms, fax, mint például az Intézet termékeinek/szolgáltatásainak eladásösztönzése érdekében, abban az esetben, ha ön bele fog egyezni az ilyen fajta marketingbe;

h) az ügyfelek elégedettségének, a nekik nyújtott szolgáltatások és termékek minőségének leellenőrzése, ezek állandó jobbítása érdekében;

i) statisztikai célokból.

 

3. Az Intézet a következő JOGALAPOKRA való tekintettel dolgozza fel a személyes adatokat:

a) az Intézetre háruló törvényes kötelezettség teljesítése érdekében (pl. az illetékes hatóságok felé történő lejelentések, az ügyfelek megismerése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése céljából stb.), a Szabályzat 6. cikk (1)-es bekezdés c) pontja alapján;

b) egy olyan szerződés végrehajtása érdekében, amelynek egyik fele az érintett személy vagy a szerződés megkötése előtt az érintett személy kérésére tett lépések (pl. a hiteltermék nyújtása, az érintett személlyel a szerződés végrehajtása érdekében folytatott kommunikálás stb.), a Szabályzat 6. cikk (1)-es bekezdés b) pontja alapján;

c) az Intézet jogos érdekeiért (pl. a megkötött szerződéses viszonyhoz tartozó kinnlevőségek behajtása, a személyek és javak biztonságáról való gondoskodás stb.), de figyelembe véve az érintett személy érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak megóvását, a Szabályzat 6. cikk (1)-es bekezdés f) pontja alapján;

d) az ön beleegyezése alapján (pl. a direkt marketing érdekében), a Szabályzat 6. cikk (1)-es bekezdés a) pontja alapján;

 

4. A személyes adatok feldolgozásának időtartama a következő:

a) az Intézettel kötött szerződések hatálya alatt, amelyhez hozzáadódik 15 év a szerződéses viszony megszűnése után, ha valamely alkalmazandó törvényi előírás miatt nincs szükség ennél hosszabb ideig megőrizni;

b) 5 évig abban az esetben, ha nem került sor szerződéses viszony megkötésére önnel, a pénzmosás megelőzéséről és büntetéséről szóló 2002. évi 656. sz. törvény értelmében;

c) ha a feldolgozás a direkt marketing céljából történik - az Intézettel kötött szerződéses viszony ideje alatt, amelyhez ennek megszűnése után hozzáadódik 1 év. Abban az esetben, ha vissza fogja vonni a direkt marketingre vonatkozó beleegyezését, attól a pillanattól kezdve az ön adatai többé nem lesznek feldolgozva ebből a célból.

A harmadik személyeknek továbbított személyes adatok megfelelőek, a lényeget érintőek és csak a célnak megfelelő minimális mennyiségűek kell, hogy legyenek.

 

6. A Személyes Adatok feldolgozásának szükségessége:

Abban az esetben, ha ön elutasítja a Személyes Adatok feldolgozását a fentebb leírt célokra, az Intézet nem tud jogviszonyt kezdeményezni vagy folytatni önnel, mivel így nem tudná betartani a pénzügyi-banki területen hatályos törvényi követelményeket (pl. az ügyfelek megismerése, az óvatossági követelmények stb.), ideértve az Intézethez intézett, bizonyos szolgáltatásokra, az ön által kért szerződés kötésére/ lebonyolítására/ végrehajtására vonatkozó kéréseit is.

Ha ön a Személyes Adatainak statisztikai célú feldolgozását nem engedélyezi, tájékoztatjuk önt, hogy ez a választása ki lesz elemezve és az érintett személy sajátos helyzetének függvényében a Szabályzat 21. cikkének megfelelő választ fog kapni, az ön választása az ilyen műveletek tiltásával kapcsolatban nem fogja érinteni az Intézettel fennálló szerződéses viszonyának a folytatását.

Abban az esetben, ha ön nem egyezik bele a Személyes Adatok feldolgozásába a direkt marketing vagy az önnel való kapcsolatteremtés céljából, hogy megtudjuk az ön véleményét az önnek felkínált vagy az ön által igénybe vett szolgáltatásokról és termékekről, ez sehogyan sem fogja érinteni az ön és az Intézet között fennálló szerződéses viszonyt.

 

7. Érintett személyként, kizárólag az ön adatai vonatkozásában, ön a következő JOGOKKAL rendelkezik:

a) az adatokhoz való hozzáférés joga, a Szabályzat 15. cikke szerint;

b) az adatok kiigazításának joga, a Szabályzat 16. cikke szerint;

c) az adatok törlésének joga, a Szabályzat 17. cikke szerint;

d) az adatokhoz való hozzáférés korlátozásának joga, a Szabályzat 18. cikke szerint;

e) az adatok hordozhatóságának joga, a Szabályzat 20. cikke szerint;

f) az ellenvetés joga, a Szabályzat 21. cikke szerint;

g) annak joga, hogy ne legyen automatikus egyéni döntésnek alávetve, ideértve a profil-készítést is, a Szabályzat 22. cikke szerint;

h) annak joga, hogy a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatósághoz és az igazságszolgáltatáshoz forduljon.

Mindezen jogok gyakorlását egy aláírt és keltezett, az OMRO IFN S.A. címére eljuttatott kérvénnyel igényelheti: Marosvásárhely, 1918. December 1. sugárút 183., földszint, postai irányítószám: 540528, Maros megye, vagy e-mailben a gdpr@omro.ro címen.

Abban az esetben, ha ön kérni fogja az adatainak védelmével kapcsolatos jogainak gyakorlását, az Intézet 30 napon belül fog válaszolni, a Szabályzatban előírt feltételek között.

Megjegyezzük, hogy ez a Tájékoztató a Szabályzat 13. cikke alapján készült, az ön tájékoztatása érdekében.