top of page

Participarea OMRO IFN SA la Sistemul Biroului de Credit

1. Datele de identificare ale operatorilor

OMRO IFN SA, organizată şi funcţionând în conformitate cu prevederile Legii Nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu sediul în Tg. Mureş, Str. Căprioarei, nr. 2, clădirea C7, et. 1, Cod Poștal 540314, jud. Mureş și S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucuresti, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în calitate de operatori asociați, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credință, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în legatură cu activitatea de creditare desfășurată de Participanți.

Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2. Temeiul legal și scopul prelucrării

OMRO IFN SA și Biroul de Credit prelucrează datele personale ale solicitanților de credit în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.

OMRO IFN SA are obligația, conform reglementărilor legale în vigoare, să evalueze capacitatea solicitanților de credite de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit și pe parcursul derulării acestuia. În acest scop, OMRO IFN SA prelucrează informațiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele solicitantului de credit în evidențele proprii și le transmite către Biroul de Credit în vederea prelucrării de către această instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit.

 

3. Obligatia furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea OMRO IFN SA de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit

a). date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/reședință și de corespondență, numărul de telefon fix/mobil, data nașterii, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente;

b). date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului;

c). date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului;

d). date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;

e). date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;

f). date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedură de insolvență;

g). numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți;

 

5. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score de la Biroul de Credit.

OMRO IFN SA poate utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea ca persoana vizată să-și plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia în calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plată, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări și creditele acordate în ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate. Influența acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcție de informațiile înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un instrument de analiză cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Participanți din alte surse, concura la evaluarea corectă a bonității persoanei vizate în vederea încheierii/derulării contractului de credit.

 

6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite Participanților, la cerere, în scopul menționat la punctul (2).

Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, conform competențelor acestora și a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.

 

7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renuțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

 

8. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, solicitantul creditului își poate exercita drepturile prevăzute de Regulament, astfel:

a). dreptul de acces la date se poate exercita:

  • printr-o solicitare scrisă, semnată, transmisă prin poștă la Biroul de Credit,  sau

  • prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

  • personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al solicitantului de credite.

Totodată persoana vizată are dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către OMRO IFN SA în analiza cererii de credit;

b). dreptul de rectificare a datelor,

c). dreptul de ștergere a datelor,

d). dreptul la restricționarea datelor,

e). dreptul de a se opune prelucrării

pot fi exercitate:  

- prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

- personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial  creditor al persoanei vizate.

f). dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;

g). dreptul de se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

 

9. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt:

Pentru OMRO IFN SA - adresa de e-mail: dpo@omro.ro

Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

bottom of page