© 2018 OMRO IFN S.A.

Politica de confidențialitate

Politica OMRO IFN S.A. privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul  activității sale (“Politica” sau “Politica de confidențialitate OMRO”)

1. Despre Politica de confidențialitate

La OMRO IFN S.A. (denumită în continuare “OMRO”, “Institutia” sau “noi”) ne preocupăm constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate deplină cu dispozițiile legale aplicabile și cu standardele de securitate și confidențialitate.

Pentru a ne îndruma și susține în activitatea noastră în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, am numit un responsabil cu protecția datelor (data protection officer sau DPO), care poate fi contactat de orice persoană în legatură cu orice aspecte legate de modul în care OMRO prelucrează aceste date, prin transmiterea unei sesizări la:

• sediul OMRO din mun. Tîrgu Mureș, Bd. 1 Decembrie Nr. 183, Parter, jud. Mureș, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” sau a unui mesaj la

• adresa de poștă electronică gdpr@omro.ro

 

Prezenta Politică de confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dvs. și cum le prelucrăm. Se aplică următoarelor persoane:

• Toți foștii clienți, clienții actuali și potențiali ai OMRO. Avem obligația legală de a păstra datele pe care le colectăm despre dvs., inclusiv o anumită perioadă de timp după încetarea relației, în conformitate cu regulamentele privind obligația „know your customer” (de „cunoaștere a clienților”).

• Orice persoană implicată în orice tranzacție cu instituția noastră, în calitate de persoană fizică sau de reprezentant al unei entități juridice (de exemplu, un manager al unei companii, agent, reprezentant legal, personal operativ etc.).

• Clienții care nu au credit la OMRO, cum ar fi plătitorii sau persoanele de contact ale clienților corporativi.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data nașterii, numărul de cont, adresa IP, creditele OMRO accesate. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

De asemenea, folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, ca de exemplu, listele de creditori, registrele de cadastru, registrele de asociere și mass media, sau care sunt furnizate în mod legitim de alte companii din cadrul Grupului sau de către terți.

 

Dacă sunteți client obișnuit al OMRO - și doriți să consultați doar secțiunea referitoare la prelucrarea datelor acestei categorii de persoane vizate, puteti să accesați: Notă de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților OMRO, care este parte integrantă a acestei Politici.

 

Vă vom prezenta în continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm în cadrul activității noastre, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal, către cine le dezvăluim sau le transferăm, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legătură cu această prelucrare.

În cazul în care nu sunteți familiarizați cu sensul diferiților termeni de specialitate utilizați în cadrul GDPR sau al legislației aplicabile în domeniul bancar, vă recomandăm să studiați mai întâi secțiunea referitoare la:

2. Termeni de specialitate utilizați în Politică

Termenii definiți în prezenta secțiune, vor avea următorul înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta Politică:

a. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. "Prelucrarea datelor cu caracter personal" sau "prelucrarea datelor", înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

c. "GDPR" înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

d. "Grupul Financiar OMRO"- OMRO IFN SA împreună cu entități cu actionaritat comun, precum EasyBill Digital SRL, Danube Capital SRL  și alte entități care se pot alătura acestui grup în viitor;

e. "Operator" înseamnă persoană juridică, care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. "Persoana vizată" înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

g. "Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

h. "Parte terță" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, altul decât Persoana Vizată, Operatorul, Persoana Împuternicită și care, sub directa autoritate a Operatorului sau a Persoanei Împuternicite sunt autorizate să prelucreze Date cu Caracter Personal;

i. "Autoritate de Supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În România autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – “ANSPDCP”;

j. "Date biometrice" înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

k. "Date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

l. "Specimen de semnătură" reprezintă semnătura olografă a Clientului înscrisă pe documente utilizate în relația sa cu banca și/sau semnătura Clientului captată prin Dispozitiv electronic (SignaturePad), pusă la dispoziţia Băncii cu titlu de specimen de semnătură;

m. "Beneficiar real" conform prevederilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate și include cel puțin categoriile de persoane fizice menționate la art. 4 alin. 2 din acest act normativ;

n. "Persoană expusă politic" conform prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante și include cel puțin categoriile de persoane fizice menționate la art. 3 alin. 2 din acest act normativ.

 

3. Cine este OMRO?

OMRO IFN SA. este o instituție financiara nebancară, persoană juridică română, organizată şi funcţionând în conformitate cu prevederile Legii Nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu sediul în Tg. Mureş, B.-dul 1 Decembrie 1918, Nr.183, parter. Cod Poştal 540528, jud. Mureş, CUI Nr. 13617777, înregistrată în Registrul Comerţului sub Nr.J26/687/2000, capital social subscris şi vărsat: 7.067.976  RON, înregistrată în Registrul General al Băncii Naţionale a României sub Nr. RG – PJR – 27 – 110135/19.06.200 ,telefon , 0265 263 640  adresa de e-mail: office@omro.ro, website www.omro.ro

OMRO are peste 7 de unități- agenții, puncte de lucru, care își desfășoară activitatea în Romania. 

Pagina noastră oficială de internet este www.omro.ro (denumită în continuare „website-ul OMRO”).

Instituția administrează și alte pagini de internet, a căror listă actualizată o puteți consulta aici: https://creditrapid.omro.ro/

 

OMRO IFN S.A. face parte din Grupul Financiar, (denumită în continuare și „Grupul“), care cuprinde următoarele entități:

  • Danube Capital SRL

  • OMRO IFN SA

  • EasyBill Digital SRL

 

4. Tipurile de date pe care le colectăm despre dvs.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau a dispozitivului dvs. mobil

Date despre tranzacții, cum ar fi numărul de cont, transferurile aferente  contului dvs.

Date financiare, ca de exemplu, facturile, notele de credit, fișele de venituri comportamentul în privința plăților, valoarea proprietății și a altor active pe care le dețineți, istoricul dvs. de credit, capacitatea de a contracta credite, produsele financiare pe care le aveți la OMRO, dacă sunteți înregistrat la un registru de credite, arierate și informații despre venitul dvs.

Date socio-demografice, ca de exemplu, dacă sunteți căsătorit și dacă aveți copii

Date despre comportamentul online și preferințele dvs., cum ar fi adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului dvs. și paginile pe care le vizitați pe site-urile web și aplicațiile OMRO

Date referitoare la interesele și nevoile dvs., pe care ni le comunicați, de exemplu, atunci când sunați la centrul nostru de apeluri sau completați un sondaj online

Date de natură audiovizuală, cum ar fi imaginile surprinse de camerele de supravegheat din incinta agențiilor OMRO sau înregistrările convorbirilor telefonice cu centrele noastre de servicii clienți.

Datele sensibile

Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dvs, credințele religioase sau politice, cu excepția cazurilor în care acest lucru este absolut necesar. Atunci când înregistrăm astfel de date, ne limităm la circumstanțe specific.

Datele copiilor

Nu colectăm date despre copii decât dacă au un produs OMRO sau dacă ne furnizați informații despre propriii dvs. copii în legătură cu un produs pe care îl achiziționați.

 

5. Ce facem cu datele dvs. personale

Nu folosim datele dvs. personale decât în scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:

Administrarea. Atunci când aplicati pentru obținerea unui produs OMRO, avem obligația legală de a colecta datele personale care verifică identitatea dvs. (de exemplu, o copie după cartea de identitate sau pașaport) și de a evalua dacă vă putem accepta în calitate de client. De asemenea, trebuie să cunoaștem adresa și numărul dvs. de telefon pentru a vă putea contacta.

Furnizarea de produse și servicii. Folosim informațiile despre dvs. cu scopul de a evalua dacă sunteți eligibil pentru anumite produse și servicii, cum ar fi un credit de investiții sau de capital de lucru.

Gestionarea relațiilor cu clienții. Este posibil să vă solicităm un feedback în legătură cu produsele și serviciile noastre și să îl comunicăm anumitor membri ai personalului nostru în vederea îmbunătățirii ofertei. De asemenea, putem folosi notițe din conversațiile pe care le purtăm cu dvs. online, prin telefon sau față în față, astfel încât să personalizăm produsele și serviciile pe care vi le oferim.

Riscul de credit și analiza comportamentală. Pentru a evalua capacitatea dvs. de a rambursa un împrumut, aplicăm modele de risc statistice specifice pe baza datelor dvs. cu caracter personal.

Marketing personalizat. Putem să vă trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a vă oferi un produs sau un serviciu pe baza circumstanțelor dvs. personale sau putem să vă propunem o astfel de ofertă atunci când vă conectați la site-ul nostru sau la aplicațiile pentru mobil.

Puteți să vă dezabonați de la ofertele personalizate de acest gen. Aveți  dreptul de a nu consimți sau de a vă opune la activitatile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului în scopul activităților de acest tip.

Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii. Atunci când vizitați site-ul nostru web, când sunați la centrul de servicii clienți sau vizitați o agenție OMRO, colectăm informații despre dvs. Analizăm aceste informații pentru a identifica nevoile dvs. potențiale și evaluăm adecvarea produselor sau serviciilor. De exemplu, putem să vă sugerăm oportunități de investiții adecvate profilului dvs. Analizăm comportamentul dvs. în privința plăților, vă evaluăm nevoile în legătură cu momentele cheie atunci când un anumit produs sau serviciu financiar ar putea fi relevant pentru dvs. Vă evaluăm interesele pe baza simulărilor la care participați pe site-ul nostru web.

Îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor:

Analiza modului în care folosiți produsele și serviciile noastre ne ajută să vă înțelegem mai bine și ne arată ce putem îmbunătăți. De exemplu, - atunci când aplicati pentru un produs, măsurăm timpul până la efectuarea primei tranzacții, pentru a înțelege cât de rapid vă puteți folosi contul.

- analizăm rezultatele activităților noastre de marketing pentru a măsura eficiența acestora și relevanța campaniilor noastre.

- uneori, putem folosi procese automate pentru a analiza datele dvs. cu caracter personal. De exemplu, folosim un algoritm pentru a accelera deciziile de creditare în cazul creditelor.

- putem să folosim datele dvs. pentru a vă trimite oferte personalizate prin poștă, e-mail sau pe site-ul nostru web sau în aplicațiile pentru mobil. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului în scopul activităților de acest tip.

Prevenirea și detectarea fraudei și securitatea datelor:

Avem datoria de a proteja datele dvs. personale și de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor. Acestea  includ informațiile pe care suntem obligați să le colectăm despre dvs., ca de exemplu, în scopul conformității cu regulamentele privind combaterea spălării de bani, a finanțării actelor de terorism și a fraudei fiscale.

- Putem prelucra informațiile dvs. personale pentru a vă proteja, atât pe dvs., cât și bunurile dvs., de activități frauduloase, cum ar fi cazul în care sunteți victima unui furt de identitate, dacă vi s-au divulgat datele personale sau dacă sunteți victima pirateriei.

- Putem folosi anumite informații despre dvs. Pentru crearea profilului (de ex., numele, vârsta, naționalitatea, adresa IP etc.) cu scopul de a detecta rapid și eficient o anumită infracțiune și persoana care a comis-o.

- Folosim datele de contact și de securitate (cum ar fi cititoarele de carduri sau parolele) pentru a garanta securitatea  tranzacțiilor și a comunicărilor prin intermediul canalelor la distanță. Putem folosi datele respective pentru a vă alerta, de exemplu, în situațiile în care cardul dvs. de debit sau de credit este utilizat într-o locație atipică.

Raportarea internă și externă:

Prelucrăm datele dvs. în vederea desfășurării operațiunilor financiar - bancare și pentru a ajuta echipa de management să ia decizii mai bune în privința operațiunilor și serviciilor noastre. Pentru a respecta o serie de obligații legale și cerințe statutare (de exemplu, legislația pentru combaterea spălării de bani și legislația fiscală).

Datele pe care le prelucrăm în orice scop sunt anonimizate sau eliminăm cât de mult posibil informațiile cu caracter personal.

 

6. Cui și de ce comunicăm datele dvs.

Pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și a ne păstra competitivitatea în sectorul financiar- bancar, comunicăm anumite date în cadrul și în afara OMRO. Acestea includ:

În cadrul OMRO

Transferăm date în cadrul birourilor și agențiilor OMRO în scop operațional, de reglementare sau de raportare, ca de exemplu, pentru a efectua verificarea noilor clienți, a ne conforma anumitor legi, a garanta securitatea sistemelor informatice sau a furniza anumite servicii. De asemenea, putem transfera date în sistemele de stocare centralizată sau pentru prelucrarea globală, asigurând astfel o eficiență mai ridicată. Toate transferurile de date interne se efectuează în conformitate cu Politica noastră globală privind protecția datelor, precum și cu acordul dvs. liber exprimat.

În cadrul Grupului

În baza acordului dvs. exprimat, transmitem datele dvs. entităților din cadrul Grupului, în scopul de a vă oferi oferi produsele și serviciile entităților din Grup.

Autorități guvernamentale

Pentru a ne respecta obligațiile reglementare, este posibil să divulgăm datele autorităților relevante, de exemplu în scopul combaterii actelor de terorism și prevenirii spălării de bani. În unele cazuri, suntem obligați prin lege să comunicăm datele dvs. părților externe, inclusiv:

Autorităților publice, de reglementare și organismelor de supraveghere, cum ar fi banca centrală.

Autoritățile fiscale ne pot solicita să raportăm activele pe care le dețineți.

Autorităților judiciare/de investigație, cum ar fi poliția, procurorii publici, tribunalele și organismele de arbitrare/ mediere, la cererea expresă și legală a acestora.

Avocaților, de exemplu, în caz de faliment, notarilor, de exemplu, în cazul acordării unui credit ipotecar, administratorilor care gestionează interesele altor părți și auditorilor companiei.

Instituții financiare

Comunicăm informații specialiștilor din sectorul financiar-bancar care ne furnizează servicii  financiare, ca de exemplu:

• schimbul de mesaje sigure privind tranzacțiile financiare

• plăți și tranzacții de creditare

• procesarea tranzacțiilor electronice

Furnizori de servicii

În cazul în care folosim alți furnizori de servicii, nu comunicăm decât datele cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea unei anumite sarcini. Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul:

• executarea unor anumite servicii și operațiuni

• conceperea și întreținerea instrumentelor și aplicațiilor bazate pe Internet;

• activități sau evenimente de marketing și gestionarea comunicării cu clienții;

• întocmirea rapoartelor și statisticilor, tipărirea materialelor și conceperea produselor;

• plasarea de reclame în cadrul aplicațiilor, site-urilor web și rețelelor sociale.

Cercetători

Suntem mereu în căutarea de noi informații care să vă ajute să fiți cu un pas înainte în viață și în afaceri. Pentru aceasta, putem face schimb de date personale cu parteneri de genul universităților, care le folosesc în scop de cercetare, și inovatorilor. Cercetătorii cu care colaborăm trebuie să îndeplinească aceleași cerințe stricte ca angajații OMRO. În acest caz, datele personale pe care le comunicăm sunt agregate, iar rezultatele cercetării sunt anonime.

În toate aceste situații, ne asigurăm că terții nu pot accesa decât datele personale care sunt necesare pentru desfășurarea sarcinilor lor specifice.

Ori de câte ori comunicăm datele dvs. personale la nivel intern sau cu terții din alte țări, luăm măsurile de siguranță necesare pentru a le proteja. Pentru aceasta, OMRO se bazează pe:

• Regulile corporatiste obligatorii, așa cum sunt definite de Regulamentul CE (EU) 2016/679. Acestea sunt cunoscute ca Politica OMRO globală privind protecția datelor (GDPP) și au fost aprobate de autoritățile de protecție a datelor din toate statele membre UE.

• Modelul UE de clauze contractuale, care sunt clauze contractuale tip, utilizate în acordurile cu furnizorii de servicii pentru a ne asigura că transferul datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se desfășoară în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor.

7. Drepturile dvs. și cum le respectăm

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client pentru a stabili cum sunt utilizate informațiile dvs. personale. Aceste drepturi includ:

 

Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către OMRO în interesele legitime ale Instituției. Puteți să vă exercitați acest drept online, la o agenție sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți client OMRO, putem să vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje, folosind linkul „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial.

Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către OMRO dacă avem obligația legală de a le prelucra; dacă este necesar să încheiem un contract cu dvs.

Dreptul de a vă opune deciziilor automate

Uneori, folosim sisteme automate de luare a deciziilor pe baza informațiilor dvs. cu caracter personal, dacă acest lucru este necesar pentru a onora un contract cu dvs. sau dacă ne-ați dat acordul în acest sens. Aveți dreptul de a vă opune la astfel de decizii automate (de exemplu, prețul pe care îl percepem pentru un produs sau serviciu) și să solicitați ca decizia să fie luată de o persoană.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care:

• considerați că informațiile sunt inexacte

• prelucrăm datele în mod ilegal

• OMRO nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție

• v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către OMRO în interesele legitime ale institutiei

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dvs. cu caracter personal direct dvs. sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu character personal dacă:

• datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate

• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea

• obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către OMRO în interesele legitime ale băncii sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate,

• OMRO prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal, sau,

• o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către OMRO.

Dreptul la reclamații

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație.

Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul OMRO. De asemenea, puteți contacta autoritatea pentru protecția datelor.

Exercitarea drepturilor dvs.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o reclamație, vă rugăm să ne contactați.

Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la o lună (dacă acest lucru este permis de lege). Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat  pentru a vă soluționa cererea, vă vom informa cât timp suplimentar este necesar și vă vom oferi motivele întârzierii. În anumite cazuri, putem respinge cererea dvs. Dacă este permis prin lege, vă vom informa în timp util de ce am respins cererea.

 

8. Datoria dvs. de a furniza datele

Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dvs., astfel încât să putem să începem și să ne executăm datoriile ca bancă și să ne onorăm obligațiile contractuale asociate. De asemenea, avem obligația legală de a colecta anumite informații. Fără aceste date, este posibil să nu putem analiza solicitarea dvs de credite sau să nu putem efectua anumite activități specifice.

 

9. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde minime la toate nivelurile băncii noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs.

Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate. În plus, angajații OMRO au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod illegal sau inutil.

 

10. Ce puteți face pentru a ne ajuta să păstrăm siguranța datelor dvs.

Facem tot posibilul să protejăm datele dvs., dar sunt anumite lucruri pe care le puteți face, la rândul dvs.:

• Instalați aplicații antivirus, antispyware și firewall. Actualizați aceste programe în mod regulat.

• Nu lăsați echipamentele și tokenurile nesupravegheate.

• Raportați pierderea unui card OMRO și anulați imediat cardul pierdut.

• Deconectați-vă de la aplicația Online atunci când nu o folosiți.

• Păstrați parolele strict confidențiale și folosiți parole puternice, adică evitați combinațiile evidente de litere și cifre.

• Fiți vigilent în mediul online și învățați cum să detectați activitățile neobișnuite, ca de exemplu, o nouă adresă a siteului web sau e-mailurile de tip phishing prin care vi se solicit informații personale.

 

11. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Nu avem dreptul să păstrăm datele dvs. cu caracter personal decât pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile, ca de exemplu arhivarea.

 

12. Contactați-ne

Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile OMRO în privința datelor și despre modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne trimiteți un e-mail, să ne telefonați sau să vizitați agenția locală. Puteți găsi o listă cu datele de contact la secțiunea Contact.

 

13. Domeniul de aplicare a prezentei Declarații de confidențialitate

Acest document reprezintă Declarația de confidențialitate a OMRO IFN SA. Declarația se aplică tuturor entităților și agențiilor OMRO în măsura în care acestea prelucrează date cu caracter personal.

Putem modifica prezenta Declarație de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care OMRO prelucrează datele cu caracter personal.

Această versiune a fost întocmită la 24 Octombrie 2019.