© 2018 OMRO IFN S.A.

Adatvédelmi politika

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos Tájékoztató Az OMRO IFN S.A. tevékenysége során gyakorolt személyes adatfeldolgozási és adatvédelmi politikája ("Politika" vagy "Az OMRO adatvédelmi politikája")

1. Az adatvédelmi politikáról

Az OMRO IFN SA ( vagy ahogy a továbbiakban nevezzük: OMRO, Intézmény vagy „Mi”) folyamatosan foglalkozik a vele kapcsolatba lépő ügyfelek személyes adatainak védelmével, amiket az alkalmazandó jogi rendelkezések, valamint a biztonsági és titoktartási előírások teljes mértékű tiszteletben tartásával dolgoz fel.

Annak érdekében, hogy irányítson és támogasson a személyes adatok feldolgozása és védelme terén folytatott tevékenységünkben, adatvédelmi tisztviselőt (DPO) neveztünk ki, akivel bárki kapcsolatba léphet bármely olyan jellegű problémával, amely kapcsolódik az OMRO adatfeldolgozásáhöz, kérelmezéssel, a következő címre: OMFO IFN SA székhelye:

  • Marosvásárhely municípium, 1918 December 1 sugárút 183 szám, földszint, Maros megye, a következő megjegyzéssel: „Az adatvédelmi biztos figyelmébe ajánlva”  vagy üzenettel,

  • a következő elektronikus postacímre: gdpr@omro.ro.

 

Jelen adatvédelmi politikánk célja, hogy egyszerűen és átlátható módon megmagyarázza, milyen tipusú személyes adatokat gyűjtünk be az ügyfeleinkről és hogyan dolgozzuk fel azokat. A következő személyekre nézve alkalmazzuk:

  • Minden régi, jelenlegi- és jövőbeli ügyfélnél, beleértve az üzleti kapcsolat megszűnése utáni időt is, a „know your customer” („ismerd meg az ügyfeledet”) szabályainak megfelelően, kötelesek vagyunk megtartani azokat az adatokat, amelyeket róluk begyűjtöttünk.

  • Bárkinél, aki intézményünkkel bármilyen ügyletben részt vett, természetes személyként vagy jogi személy képviselőjeként (például egy cégvezető, képviselő, jogi képviselő, üzemeltető személyzet stb.).

  • Azoknál az ügyfeleknél, akiknek nincs az OMRO-nál hitelük, mint például a fizetők vagy vállalati ügyfelek kapcsolattartó személyei

A személyes adatok minden olyan információra vonatkoznak, amelyek Önről közölnek valamit vagy kapcsolatba hozhatóak Önnel. Ide tartoznak a név, cím, születési idő, számlaszám, IP-cím, az OMRO által jóváhagyott hitelek. A feldolgozás az összes olyan műveletet jelenti, amelyet az adatokkal kapcsolatban elvégezhetünk, például gyűjtést, rögzítést, tárolást, beállítást, rendezést, felhasználást, feltárást, átadást és törlést.

Ön személyes információkat közöl akkor amikor ügyféllé válik, regisztrál az online szolgáltatásainkon, kitölt egy online űrlapot, aláír egy szerződést, használja termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy kapcsolatba lép velünk csatornáink egyikén keresztül.

Továbbá, olyan adatokat is használunk, amelyek nyilvános forrásokból, például hitelezők listáiból, kataszteri nyilvántartásokból, társulási nyilvántartásokból és tömegtájékoztatási eszközökből jogszerűen elérhetőek, vagy amelyeket a Csoportosuláson belüli más cégek vagy harmadik fél jogszerűen szolgáltatnak.

 

Ha Ön az OMRO állandó ügyfele és csak azt a részt szeretné tanulmányozni, amely ezen  kategóriába tartozó ügyfélnek az adatfeldolgozására vonatkozik, akkor a következő oldalt keresheti fel:  „Notă de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților OMRO,” , mely jelen Politikánk szerves része.

 

A továbbiakban bemutatjuk, hogy milyen kategóriájú személyes adatokat dolgozunk fel tevékenységünk során, kik az érintett személyek ebben a feldolgozásban, milyen célból használunk fel személyes adatokat, kinek adjuk ki vagy továbbítjuk őket, mennyi ideig tároljuk, hogyan szavatoljuk a biztonságukat, valamint milyen jogokat élvezhetnek az érintettek e feldolgozással kapcsolatban.

Ha nem ismeri a GDPR-ben vagy az alkalmazandó banki törvényben használt különféle kifejezések jelentését, azt javasoljuk, hogy először tanulmányozza a következő részt:

 

2. Jelen Politikában használt speciális kifejezések:

Az ebben a szakaszban meghatározott kifejezések a következő jelentéssel bírnak, amikor a jelen Politikában használják:

a. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c. „GDPR": a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi Rendelet. ;

d „OMRO Pénzügyi Csoportosulás” – az OMRO IFN SA olyan közös tulajdonban lévő egységekkel, mint például az EasyBill Digital SRL, a Danube Capital SRL és más olyan szervezetekkel, amelyek a jövőben csatlakozhatnak ehhez a csoporthoz;

e. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

f. „Adatalany/érintett”: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

g. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

h. „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

i. „Felügyeleti hatóság”: egy tagállam által megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, amely a GDPR végrehajtásának felügyeletéért felel. Romániában a felügyeleti hatóság a személyes adatok feldolgozására vonatkozó nemzeti felügyeleti hatóság -" ANSPDCP ";

j. „Biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

k. „Egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

l. „Aláírás mintája”: az ügyfél holografikus aláírása, amelyet a bankkal fennálló kapcsolatában használt dokumentumokra felírnak és / vagy az ügyfél elektronikus aláírással (SignaturePad) rögzített aláírását, amelyet aláírás-mintaként a Bank rendelkezésére bocsátanak;

m. „Valós kedvezményezett" a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és leküzdésére, valamint egyes törvénykezések módosítására és kiegészítésére vonatkozó 129/ 2019-es törvény 4. cikkelyének első bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, bármely olyan természetes személy, aki végső soron  tulajdonos vagy az ügyfél az ellenőrzése alatt áll, és / vagy az a természetes személy, akinek a nevében egy ügyletet. műveletet vagy tevékenységet, hajtanak végre és magában foglalja legalább azokat a kategóriájú természetes személyeket, amelyekre  a 4. Cikkely 2.bekezdése hivatkozik.

n. „Politikailag kitett személy” a  pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és leküzdésére, valamint egyes törvénykezések módosítására és kiegészítésére vonatkozó 129/ 2019-es törvény 3. Cikkelyének 1 bekezdése szerint  olyan természetes személyek, akik fontos állami feladatokat látnak el vagy végeztek, és magában foglalja legalább azokat a kategóriájú természetes személyeket, amelyekre  a 3. Cikkely 2.bekezdése hivatkozik.

 

3. Mi az OMRO?

OMRO IFN SA. egy nem banki pénzügyi intézmény, román jogi személy, amely a 93/ 2009-es  számú törvény rendelkezései alapján működik. Székhelyének címe Marosvásárhely, 1918 December 1 sugárút 183 szám, földszint. Irányítószám 540528, Maros megye, adószám 13617777, a cégnyilvántartási száma J26/ 687/2000, a jegyzett és befizetett alaptőke: 7 067 976 RON, a Román Nemzeti Bank Általános Nyilvántartásban beiktatott száma RG - PJR - 27 - 110135 / 19.06.2002, telefon, 0265 263 640, e-mail cím: office@omro.ro, weboldal: www.omro.ro.

Az OMRO-nak több mint 7 egysége van - ügynökségek, munkapontok, amelyek Romániában működnek.

Hivatalos honlapunk a www.omro.ro (a továbbiakban: OMRO weboldal).

Az intézmény más weboldalakat is kezel, amelyek frissített listája itt érhető el: https://creditrapid.omro.ro/

 

Az OMRO IFN S.A. Pénzügyi Csoportosulás (a továbbiakban: "Csoportosulás") része, amely a következő szervezeteket foglalja magában:

Danube Capital SRL

OMRO IFN SA

EasyBill Digital SRL

 

4. Az Önről gyűjtött adatok típusai

Az általunk gyűjtött személyes adatok a következők:

Azonosító adatok, például név, keresztnév, születési idő és hely, személyi számkód, e-mail cím és számítógép vagy mobil eszköz IP címe.

A tranzakciós adatok, például a számlaszám, banki átutalások.

Pénzügyi adatok, például számlák, jóváírási nyilatkozatok, jövedelemkimutatások, fizetési magatartás, az Ön tulajdonában lévő ingatlan és egyéb eszközök értéke, a hitelképesség története, a hitelfelvételi képesség, a pénzügyi termékek  amelyekkel az OMRO-nál rendelkezik, ha regisztrálva van a hitel-, hátralék- és jövedelem-nyilvántartásban, hátralékok, információk az Ön jövedelméről.

Szociodemográfiai adatok, például ha Ön házas és gyermeke van

Adatok az online viselkedésről és preferenciáiról, például a mobil eszköz vagy számítógép IP-címe, valamint weboldalak, amiket meglátogat és OMRO alkalmazások.

Érdeklődési körével és igényeivel kapcsolatos adatok, amelyeket Ön közöl velünk például akkor amikor felhívja a call centerünket vagy online felmérést tölt ki

Audiovizuális adatok, például az OMRO ügynökségein található megfigyelő kamerák által rögzített képek vagy az ügyfélszolgálatunk telefonhívásainak felvételei

Érzékeny adatok

Nem rögzítünk az Ön egészségével, vallási vagy politikai meggyőződésével kapcsolatos érzékeny adatokat, kivéve, ha erre feltétlenül szükség van. Ilyen adatok rögzítésekor a konkrét körülményekre korlátozódunk.

Gyerekek adatai

Nem gyűjtünk adatokat gyermekekről csak abban az esetben, ha rendelkeznek OMRO termékkel, vagy ha Ön információt szolgáltat nekünk saját gyermekeiről egy vásárolt termékkel kapcsolatban.

 

5. Mit teszünk az Ön személyes adataival?

Az Ön személyes adatait csak törvényes üzleti célokra használjuk fel. Ide tartoznak:

Adminisztráció. Az OMRO termék iránti kérelem benyújtásakor jogi kötelezettségünk van arra, hogy személyes adatokat gyűjtsünk, amelyek igazolják az Ön személyazonosságát (például az Ön személyi igazolványának vagy útlevélének másolatát), és fel kell mérnünk, hogy elfogadhatjuk-e Önt vásárlóként. Ismernünk kell a címét és a telefonszámát, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel.

Termékek és szolgáltatások biztosítása. Az Ön adatait annak felmérésére használjuk, hogy jogosult-e bizonyos termékekre és szolgáltatásokra, például befektetési kölcsönre vagy működőtőkére.

Ügyfélkapcsolatok kezelése. Lehetséges, hogy visszajelzést kérünk termékeinkről és szolgáltatásainkról, és közölhetjük ezt egyes munkatársunkkal az ajánlatok javítása érdekében. Ugyanakkor az Önökkel online, telefonon vagy személyesen folytatott beszélgetéseink során készült jegyzeteket is felhasználhatjuk az általunk kínált termékek és szolgáltatások személyre szabásához.

Hitelkockázat és magatartás elemzése. A hitel visszafizetési képességének felmérése érdekében az Ön személyes adatain alapuló speciális statisztikai kockázati modelleket alkalmazunk.

Személyre szabott marketing. Küldhetünk Önnek leveleket, e-maileket vagy szöveges üzeneteket azért, hogy szolgáltatásokat tudjunk kínálni személyes esete alapján, vagy pedig tudunk ilyen ajánlatot tenni akkor, amikor csatlakozik a webhelyünkhöz vagy a mobil alkalmazásokhoz. .

Ön leiratkozhat az ilyen jellegű személyre szabott ajánlatokról. Önnek joga van nem engedélyezni vagy tiltakozni a kereskedelmi vagy közvetlen marketing tevékenységek ellen, ideértve az olyan profilok létrehozását is, amelyek ezt a típusú tevékenységet szolgálják. 

A legmegfelelőbb termékek és szolgáltatások biztosítása. Amikor ellátogat weboldalunkra, felhívja ügyfélszolgálatunkat vagy felkeresi ügynökségünket, információkat gyűjtünk Önről.

Ezeket az információkat elemezzük az Ön potenciális igényeinek azonosítása és a termékek vagy szolgáltatások megfelelőségének felmérése érdekében. Például javasolhatunk az Ön profiljának megfelelő befektetési lehetőségeket. Elemezzük az Ön fizetési magatartását, felmérjük a kulcsfontosságú pillanatokkal kapcsolatos igényeit, amikor egy adott pénzügyi termék vagy szolgáltatás lényeges lehet Önnek. Elemezzük az érdekeltségét  olyan szimulációkon keresztül, amelyeken Ön részt vesz a weboldalunkon.

Termékeink és szolgáltatásaink jobbá tétele és fejlesztése:

A termékeink és szolgáltatásaink Ön általi használatának elemzése segít abban, hogy jobban megértsük Önt, és megmutatja, hogy mit tehetünk jobbá. Például - amikor egy termékre jelentkezik, megmérjük az első tranzakció végrehajtásáig eltelt időt, hogy megértsük, milyen gyorsan tudja használni számláját.

- elemezzük marketingtevékenységeink eredményeit, hogy meghatározzuk azok hatékonyságát és kampányaink fontosságát.

- néha automatikus folyamatokat használhatunk abból a célból, hogy elemezzük személyes adatait. Például egy algoritmust használunk a hitelekre vonatkozó döntések felgyorsítására.

- Az Ön adatait felhasználhatjuk személyre szabott ajánlatok küldésére postán, e-mailben, weboldalunkon vagy mobil alkalmazásokban. Önnek joga van bármikor kifogást emelni a kereskedelmi vagy közvetlen marketing tevékenységek ellen, ideértve az ilyen tevékenységek céljára szolgáló profil létrehozását is.

Csalások megelőzése, felderítése és adatbiztonság:

Kötelességünk a személyes adatainak védelme, valamint az adatbiztonság megsértésének megelőzése, felderítése és korlátozása. Ide tartoznak azok az információk, amelyeket be kell gyűjtenünk Önről, például a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és az adócsalás elleni küzdelemről szóló rendeletek betartása érdekében.

A személyes adatait feldolgozhatjuk, hogy megvédjük Önt és vagyonát a csalásoktól, mint az az eset például ha személyazonosság-lopás áldozatául esik, ha személyes adatait nyilvánosságra hozzák, vagy ha Ön kalózkodás áldozatává válik.

- Bizonyos információkat felhasználhatunk Önről a profil létrehozásához (pl. Név, életkor, nemzetiség, IP-cím stb.) egy adott bűncselekmény és az azt elkövető személy gyors és hatékony megtalálása érdekében.

- Kapcsolattartási és biztonsági adatokat (például kártyaolvasókat vagy jelszavakat) használunk a tranzakciók és a távoli csatornákon keresztüli kommunikáció biztonságának garantálására. Ezeket az adatokat arra használhatjuk, hogy figyelmeztesse Önt, például amikor a betéti- vagy hitelkártyáját nem tipikus helyen használják.

Belső és külső jelentések: Az Ön adatait a pénzügyi - banki műveletek elvégzése és az ügyvezető csapat jobb döntések meghozatalához történő felhasználás céljából dolgozzuk fel. Számos jogi kötelezettség és törvényi követelmény betartása céljából (például a pénzmosás elleni küzdelem és az adóügyi jogszabályok).

Az adatok, amelyeket bármilyen célból feldolgozunk, névtelenek, vagy lehetőleg töröljük a legtöbb személyes információt.

 

6. Kinek és miért továbbítjuk az Ön adatait

Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk, és fenntarthassuk versenyképességünket a pénzügyi-banki ágazatban, bizonyos adatokat az OMRO-n belül és kívül is továbbítunk. Ide tartoznak:

Az OMRO-n belüli továbbítások:

Adatokat továbbítunk az OMRO irodákhoz és ügynökségekhez, működés, szabályozás vagy jelentés céljából, például új ügyfelek ellenőrzése, bizonyos törvények betartása, az információs rendszerek biztonságának garantálása vagy bizonyos szolgáltatások nyújtása céljából. Emellett adatokat továbbíthatunk központi tároló rendszerekbe vagy globális feldolgozásra, ezáltal biztosítva a nagyobb hatékonyságot. Minden belső adatátvitelt a globális adatvédelmi politikánknak és az Ön szabad akaratból kinyilvánított hozzájárulásának megfelelően hajtunk végre.

Csoportosuláson belül:

Az Ön beleegyezése alapján továbbítjuk az adatait a Csoportosuláson belüli szervezeteknek annak érdekében, hogy felajánlják Önnek  termékeiket és szolgáltatásaikat.

Kormányzati hatóságok:

Szabályozási kötelezettségeink teljesítése érdekében közzétehetjük az illetékes hatóságoknak az Ön adatait, például a terrorcselekmények elleni küzdelem és a pénzmosás megelőzése céljából. Bizonyos esetekben a törvény előírja, hogy az Ön adatait egy harmadik féllel közölnünk kell, ideértve:

• Állami hatóságok-, szabályozó- és felügyeleti szerveknek, például a központi banknak.

• Az adóhatóságok felkérhetnek bennünket, hogy tegyük közzé az Ön vállalkozói vagyonát ( aktiváit)

•Igazságügyi / nyomozási hatóságoknak, például rendõrség, ügyészek, bíróságok és békéltetőbírósági / mediátori szervek kifejezett és törvényes kérésére.

• Ügyvédeknek, például csődeljárás esetén, közjegyzőknek, például jelzálogkölcsön esetén, adminisztrátoroknak, akik más ügyfelek érdekeit kezelik, valamint a cég  könyvvizsgálóinak.

Pénzügyi intézmények:

Információt közvetítünk a pénzügyi-bankszektor szakembereinek, akik pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, például:

• biztonságos üzenetek cseréje a pénzügyi tranzakciókról

• kifizetések és hitelnyújtási tranzakciók

• elektronikus tranzakciók feldolgozása

Szolgáltatók:

Ha más szolgáltatóhoz folyamodunk, akkor csak azokat a személyes adatokat közöljük, amelyek egy adott feladat elvégzéséhez szükségesek. A szolgáltatók olyan tevékenységekkel támogatnak minket, mint:

• bizonyos szolgáltatások és műveletek végrehajtása

• Internethasználaton alapuló eszközök és alkalmazások tervezése és karbantartása;

• marketing tevékenységek vagy rendezvények, valamint az ügyfelekkel folytatott kommunikáció kezelése;

• jelentések és statisztikák készítése, nyomtatási anyagok és termékek tervezése;

• hirdetések elhelyezése az alkalmazásokon, a weboldalakon és a közösségi hálózatokon.

Kutatók:

Mindig új információkat keresünk, amelyek segítenek egy lépéssel előre lépni az életben és az üzleti életben. Ennek érdekében személyes adatokat cserélhetünk olyan partnerekkel, mint az egyetemek, akik ezeket kutatási célokra használják, és kutatók. A kutatóknak, akikkel együtt dolgozunk, ugyanolyan szigorú követelményeknek kell megfelelniük, mint az OMRO alkalmazottainak. Ebben az esetben az általunk közölt személyes adatok összesítve vannak, és a kutatási eredmények névtelenek.

Minden ilyen esetben biztosítjuk, hogy a harmadik fél csak azokhoz az adatokhoz férhessen hozzá, amelyek feltétlenül szükségesek sajátos feladatainak elvégzéséhez.

Ha személyes adatait bármikor az OMRO-n vagy Csoportosuláson belül,  vagy más országokban levő harmadik féllel közöljük, megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatok védelme érdekében.

E célból az OMRO a következőkre alapozik:

• Kötelező testületi szabályok, úgy, ahogy azt az (EU) 2016/679 EK rendeletben meghatározták. Ezek mint a globális OMRO adatvédelmi Politika (GDPP) ismeretesek, és valamennyi EU tagállam adatvédelmi hatósága jóváhagyta őket.

• A szerződéses kikötések EU-modellje, amelyeket típuskikőtések révén,  a szolgáltatókkal kötött megállapodásokban használják annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívüli továbbítása az EU adatvédelmi jogszabályainak megfelelően történjen.

 

7. Az Ön jogai és azok betartása

Tiszteletben tartjuk az Ön, ügyféli minőségéből adódó, személyes adathasználatból fakadó jogait. Ezek a jogok a következőket tartalmazzák:

 

Az információkhoz való hozzáférés joga

Önnek joga van jelentést kérni azokról  a személyes adatairól, amelyeket feldolgozunk.

A helyesbítéshez való jog

Ha személyes adatai helytelenek, akkor joga van felkérni minket, hogy javítsuk ki azokat. Ha utólag kijavított adatokat továbbítunk egy harmadik félnek, erről értesítjük a harmadik felet is.

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

Ellenezheti, hogy az OMRO az Ön személyes adatait az Intézmény jogos érdekeinek megfelelően használja fel. Ezt a jogát online, az ügynökségeknél pedig személyesen vagy telefonon gyakorolhatja. Figyelembe vesszük az Ön tiltakozását és, ha az Ön adatainak feldolgozása indokolatlanul érinti Önt, az adatok feldolgozását megszüntetjük.

Ugyanakkor Ön tiltakozhat a tőlünk kapott, személyre szabott kereskedelmi üzenetek ellen. Amikor az OMRO ügyfelévé válik, megkérdezhetjük Önt, hogy szeretne-e személyre szabott ajánlatokat kapni. Ha később meggondolja magát, akkor az üzleti e-mailek láblécében található "leiratkozás" link használatával lemondhat az üzenetek fogadásáról.

Nem kifogásolhatja személyes adatainak az OMRO általi feldolgozását, ha jogi kötelezettségünk van azok feldolgozására; hogyha szükséges szerződést kötni Önnel.

Az automatikus döntések elleni tiltakozási jog

Időnként az Ön személyes adatain alapuló, automatikus döntéshozatali rendszert használunk, ha erre szükség van az Önnel kötött szerződés tiszteletben tartása érdekében, vagy ha erre Ön beleegyezését adta nekünk. Önnek joga van kifogást emelni az ilyen automatikus döntések ellen (például az ár, amelyet egy termékért vagy szolgáltatásért felszámítunk), és kérheti, hogy az ügyben döntést személy hozzon.

A feldolgozás korlátozásához való jog

Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak felhasználását, ha:

• úgy véli, hogy az információ pontatlan

• az adatokat törvénytelenül dolgozzuk fel

• Az OMRO-nak nincs szüksége az adott adatokra, de Ön meg akarja őriztetni azokat jogi eljárás során történő felhasználás céljából

• Ellenezte, hogy az OMRO az Ön személyes adatait az intézmény jogos érdekében használja fel

Az adatok hordozhatóságához való jog

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait továbbítsuk egyenesen Önnek vagy egy másik vállalatnak. Ez azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket automatikusan és az Ön hozzájárulásával vagy az Önnel kötött szerződés alapján dolgozunk fel. Ha ez technikailag lehetséges, az Ön személyes adatait kiadhatjuk.

Törléshez való jog

Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha:

• az adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták

• visszavonja hozzájárulását, amelynek alapján a feldolgozás megtörténik

• tiltakozhat az Ön adatainak OMRO általi feldolgozása mellett a bank jogos érdekei alapján vagy személyre szabott kereskedelmi üzenetek küldése céljából,

• az OMRO az Ön személyes adatait törvénytelenül dolgozza fel, vagy

• az Európai Unió vagy az Európai Unió valamely tagállamának rendelete előírja személyes adatainak  OMRO általi törlését.

Panaszhoz való jog

Abban az esetben, ha nincs megelégedve azzal, hogy miként reagáltunk kéréseire, akkor joga van panaszt tenni.

Ha továbbra sem elégedett a hozzánk benyújtott panaszra adott válaszunkkal, akkor tovább küldheti azt az OMRO adatvédelmi tisztviselőjének. Felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi hatósággal is.

Az Ön jogainak gyakorolása

Ha szeretné gyakorolni jogait vagy panaszt tenni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Arra számítunk, hogy kérésére a lehető leghamarabb válaszolunk. Egyes esetekben a válaszidő akár egy hónap is lehet (ha a törvény megengedi). Ha hosszabb időre van szüksége a kérés megoldásához, értesítjük Önt, hogy mennyi kiegészítő időre van szükség, és megmutatjuk a késedelem okait. Bizonyos esetekben elutasíthatjuk az Ön kérelmét. Ha a törvény megengedi, akkor kellő időben értesítjük Önt, miért utasítottuk el kérését.

 

8. Az adatszolgáltatási kötelezettség

Van néhány információ, amelyet tudnunk kell Önről ahhoz, hogy pénzügyi intézményként megkezdhessük és végrehajthassuk adósságainkat, és betarthassuk szerződéses kötelezettségeinket. Jogi kötelezettségünk bizonyos információk begyűjtése. Ezen adatok nélkül előfordulhat, hogy nem tudjuk elemezni a hitelkérelmét, vagy előfordulhat, hogy bizonyos konkrét tevékenységeket nem tudunk végrehajtani.

 

9. Hogyan védjük meg személyes adatait

Az adatok biztonságának megőrzése érdekében intézményünk minden szintjén belső irányelveket és minimálszabvályokat alkalmazunk.

Ezeket az irányelveket és szabványokat rendszeresen frissítjük, hogy megfeleljenek a piaci szabályozásnak. Sajátosan és a törvényekkel összhangban megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket (politikák és eljárások, számítógépes biztonság stb.) annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak bizalmas jellegét és sérthetetlenségét, valamint feldolgozásuk módját. Ezenkívül az OMRO alkalmazottainak kötelességük a titoktartás,  nem tehetik közzé az Ön személyes adatait törvénytelenül vagy fölöslegesen.

 

10. Mit tehet az adatok biztonságának megőrzése érdekében?

Mindent megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében, de vannak olyan dolgok, amelyeket Ön is megtehet:

• Vírus-, kémprogram-elhárító és tűzfal-alkalmazások telepítése. Rendszeresen frissítse ezeket a programokat.

• Ne hagyja felügyelet nélkül a technikai felszereléseit és a tokent.

• Jelentse ha egy OMRO kártya elveszett, és azonnal törölje az elveszett kártyát.

• Ha nem használja, jelentkezzen ki az online alkalmazásokból.

• Tartsa a jelszavakat szigorúan titokban, és használjon erős jelszavakat, azaz kerülje el a betűk és számok nyilvánvaló kombinációját.

• Legyen éber az online környezetben, és tanulja meg, hogyan veheti észre a szokatlan tevékenységeket, például egy új webcímet vagy személyes információkat kérő adathalász e-maileket.

 

11. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait

Nincs jogunk megőrizni személyes adatait csak addig, amíg azok arra a célra szükségesek, amire eredetileg kértük őket. Ez után az időszak után alkalmazható megoldásokat keresünk, például archiválást.

12. Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha többet szeretne megtudni az OMRO adatpolitikájáról és arról, hogy hogyan használjuk az Ön személyes adatait, akkor küldjön e-mailt, hívjon fel minket telefonon, vagy látogasson el a helyi ügynökséghez. Az elérhetőségek listáját a Kapcsolatok részben találja meg.

13. A jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya

Jelen dokumentum az OMRO IFN SA adatvédelmi nyilatkozata. A nyilatkozat az OMRO minden szervezetére és ügynökségére vonatkozik, amennyiben személyes adatokat dolgoznak fel.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot módosíthatjuk annak érdekében, hogy kövessük a törvény bármilyen változását, és / vagy tükrözzük, hogy az OMRO hogyan dolgozza fel a személyes adatokat.

Jelen változatot 2019. október 24-én készítették el.