top of page

Prelucrarea datelor personale

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

OMRO IFN S.A., organizată şi funcţionând în conformitate cu prevederile Legii Nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu sediul în Tg. Mureş, Str. Căprioarei, nr. 2, clădirea C7, et. 1, Cod Poștal 540314, jud. Mureş, CUI Nr. 13617777, înregistrată în Registrul Comerţului sub Nr.J26/687/2000, capital social subscris şi vărsat: 8.147.976 RON, înregistrată în Registrul General al Băncii Naţionale a României sub Nr. RG – PJR – 27 – 110135/19.06.2007, Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal nr. 30094, în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal ("Datele personale") în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Instituția prelucrează datele personale, aparținând dumneavoastră în calitate de client, respectiv persoana vizată, de fiecare dată cand solicitați un credit sau solicitați modificarea unui contract de credit în derulare la data încheierii contractelor de credit și de garanții, și/sau la data formulării unei cereri prin care se solicită modificarea contractelor de credit și de garanții pe parcursul derulării relației contractuale. Dacă în vederea încheierii contractului de credit veți oferi informații și cu privire la alte persoane (ex. garanți), este responsabilitatea dvs. să informați respectivele persoane despre transmiterea acestor informații către Instituție.

1. DATELE PERSONALE PRELUCRATE sunt următoarele:

a) numele și prenumele, CNP, data și locul nașterii, sexul, cetățenia, starea civilă, seria și număr CI/BI, alte date din actele de stare civilă, adresa (domiciliul/ reședința/adresa de corespondență), jurisdicția de rezidență fiscală, telefonul/ faxul, e-mailul, imaginea, semnătura;

b) situația studiilor, adresa profesională și fiscală, ocupația, funcția, locul de muncă, tipul domiciliului (ex. proprietate, chirie etc.), datele privind sancțiuni, dacă este cazul, date privind beneficiarul real;

c) sursa fondurilor, situația economică și financiară, datele privind bunurile detinute, datele bancare, inclusiv privind produsele achiziționate, date privind lichiditatea, obligațiile de plată, numărul membrilor de familie.

d) datele soției/soțului/partenerului (garantori), astfel cum sunt menționate mai sus, datele garanților și împuterniciților în relația cu Instituția, persoana de contact, litigiile solicitantului și garantilor, apartenența la un grup de clienți, alte date (ex. tip de produs, termen, sume și rate restante, data scadentă a restanței, numărul de zile de întârziere, sume acordate și datorate, valuta creditului, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, denumirea și adresa angajatorului etc); în situația existenței unui grup de clienți, Instituția va prelucra și datele cu caracter personal ale persoanelor ce fac parte din cadrul grupului având expunere la risc față de Instituție.

 

2. Datele personale sunt prelucrate de către Instituție în următoarele SCOPURI:

a) încheierea relației contractuale cu Instituția, pe baza cererii dumneavoastră de furnizare a produselor de creditare;

b) realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, a analizelor de risc;

c) raportarea către BNR  pentru indeplinirea cerințelor de monitorizare și supraveghere.

d) colectarea debitelor, recuperarea creanțelor, executarea silită a sumelor datorate Instituției, administrarea popririlor și sechestrelor;

e) monitorizarea, securitatea și paza persoanelor, spațiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate în sediile Instituției;

f) înregistrarea comunicărilor prin fax și e-mail, telefon, în scopul încheierii și executării în condiții optime a contractelor cu clienții precum și a eficientizării și a îmbunătățirii serviciilor acordate clientului.

g) realizarea analizelor ce pot conduce la profilarea dumneavoastră în scopul marketingului direct (ex. calcularea unor indicatori în evaluarea solvabilității/ riscului de creditare etc.) și marketingul direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, inclusiv a sistemelor automate de apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, respectiv e-mail, sms, fax, cum ar fi pentru promovarea produselor/serviciilor Instituției, în care veți exprima un astfel de acord de marketing;

h) verificarea satisfacției clientului și a calității serviciilor și produselor achiziționate, în temeiul interesului legitim al îmbunătățirii permanente a serviciilor și produselor Instituției;

i) în scopuri statistice.

 

3. Datele personale sunt prelucrate de către Instituție în baza următoarelor TEMEIURI legale:

a) în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Instituției (ex. efectuarea raportărilor către autoritățile competente, cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finantării terorismului etc.), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament;

b) pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (ex. furnizarea produsului de credit, comunicarea cu persoana vizată în vederea executării contractului etc.), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament;

c) în scopul intereselor legitime urmărite de Instituție (ex. recuperarea creanțelor aferente relației contractuale încheiate, asigurarea securității persoanelor și bunurilor etc.), dar având în vedere protejarea intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament;

d) în baza consimțământului dumneavoastră (ex. pentru marketing direct), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament;

 

4. Datele personale sunt prelucrate pe următoarele perioade de timp:

a) pe durata de valabilitate a contractelor încheiate cu Instituția, la care se adaugă 15 ani de la încetarea relației contractuale, dacă printr-o prevedere legală aplicabilă nu este necesară păstrarea pe o perioadă mai mare;

b) pe o durată de 5 ani, în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală cu dumneavoastră, conform legislației pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare);

c) dacă prelucrarea este efectuată în scop de marketing direct - pe durata relației contractuale cu Instituția, la care se adaugă 1 an de la încetarea acesteia. În situația în care vă veți retrage consimțământul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimțământului.

5. Operatori, Persoane Împuternicite și Destinatarii Datelor personale:

Datele personale pot fi transmise către urmatoarele categorii de destinatari: a) persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate, b) agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor, c) notari publici, executori judecătoresti, d) avocați, evaluatori autorizați, contabili, cenzori, auditori și alt tip de consultanți, e) diverși furnizori de servicii (ex. IT, arhivare, printare, curieri etc.), f) autorități publice din România (ex. Banca Națională a României, etc.).

Datele personale transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

 

6. Necesitatea prelucrării Datelor Personale:

În situația în care refuzați prelucrarea Datelor personale pentru scopurile stipulate mai sus, Instituția va fi în imposibilitatea de a iniția raporturi juridice cu dumneavoastră sau de a le continua, întrucât nu va putea respecta cerințele legale în domeniul financiar-bancar (ex. privind cunoașterea clientelei, cerințele prudențiale etc.), inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de către Instituție, de a încheia/derula/executa contractul solicitat de dumneavoastră.

În situația în care vă opuneți prelucrării Datelor personale în scop statistic, vă informăm că acesta opțiune va fi analizată, și în funcție de situația particulară a persoanei vizate, veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulament, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Instituția.

În situația în care nu veți fi de acord cu prelucrarea Datelor personale în scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastră în scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile și produsele oferite sau achiziționate, relația contractuală dintre dumneavoastră și Instituție nu va fi afectată în niciun fel.

 

7. În calitate de persoană vizată, aveți următoarele DREPTURI cu privire exclusiv la Datele dumneavoastră:

a) dreptul de acces la date conform art. 15 din Regulament;

b) dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;

c) dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;

d) dreptul la restricționare a datelor, conform art. 18 din Regulament;

e) dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;

f) dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament;

g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament;

h) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiției.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către OMRO IFN S.A. la adresa: Str. Căprioarei, nr. 2, clădirea C7, et. 1, Cod Poștal 540314, Târgu Mureș, jud. Mureş sau pe e-mail la dpo@omro.ro.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, Instituția va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulament.

Precizăm că această Notă de informare este realizată în conformitate cu articolul 13 din Regulament, respectiv pentru informarea dumneavoastră.

Detalii în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în cadrul activității OMRO se regăsesc inclusiv în cadrul Politicii de Confidentialitate a OMRO, disponibilă pe pagina de internet a băncii www.omro.ro, prin care OMRO își îndeplinește obligația de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal față de toate celelalte categorii de persoane fizice.

bottom of page